دانشگاه پیام نور شهرستان شبستر با همکاری آب منطقه ای آذربایجان شرقی و جمعی از نهادها و ارگانهای دولتی و خصوصی همایش چالش های ملی در احیای دریاچه ارومیه را برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، محورهای همایش و شرایط ارسال مقالات به شرح زیر می باشد:

  • زمین شناسی تکتونیک و اثرات گسل ها در آبگریزی دریاچه ارومیه
  • اقلیم، هیدرولوژی حوضه آبی دریاچه ارومیه
  • مدیریت منابع آب و سازه های آبی
  • کشاورزی، تغییرات الگوی کشت و مدیریت آن در حوضه آبریز دریاچه ارومیه
  • تهدیدات زیست محیطی، مورفولوژی سکونتگاهها و تشدید مهاجرت های روستایی به شهری
  • استفاده از تکنولوژی ماهواره ها و رادار در تشخیص تغییرو تحول کاربردی
  • دریاچه ارومیه و اکوتوریسم منطقه
  • اثرات کاهش سطح آب دریاچه ارومیه در کشاورزی شهرستان شبستر
  • پتانسیل آبی شهرستان شبستر و چشم انداز وضعیت آینده
  • و سایر محورهای مرتبط