آزمون سراسری میاندوره ای خوشنویسی توسط انجمن خوشنویسی شعبه شهرستان سراب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، آزمون سراسری میاندوره ای خوشنویسی توسط انجمن خوشنویسی شعبه شهرستان سراب برگزار شد.

 آزمون سراسری میاندوره ای خوشنویسی توسط انجمن خوشنویسی همزمان با سایر شهرستانها در شهرستان سراب در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار  شد.

در این آزمون هنرآموزان در دوره های مقدماتی، خوشنویسی، کتابت، عالی، ممتاز و  ...  به  رقابت پرداختند.

لازم به ذکر است ٣٥ نفر در این آزمون شرکت داشتند.