به گزارش برنا آذربایجان غربی ، اسامی 27 کاندید ثبت نامی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه پیرانشهر - سردشت بشرح زیر است :

۱- محمد خضری 2- معروف خلیلی 3- علی حسنی 4- کمال حسین پور 5- هیوا سعدی 6- فاروق رسولی 7- حاصل داسه 8- سلیمان آگوشی 9- امیر آزفنداک 10- مصطفی حاجی امینی 11- هه ژار آریانفر 12- محمد کریمیان 13- محمدصادق پیرقارنایی 14- رضا قادری 15- جلال معروفیانی 16- سلام پیشدار 17- رسول خضری 18- کامل رسولی 19- خضر عزیزی 20- عبدالله ساجدی 21- بایزید رسولیان 22- رسول پیروتی 23- کاوه محمدی 24- ئاسو قادری 25- کامل خلیلی 26- محمود محمودپور