معاون وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن و ابنیه های دولتی گفت: فاز اول پروژه بیمارستان ۶۴ تختخوابی شهرستان اشنویه شامل ساخت اسکلت بتنی پروژه به اتمام رسیده و اجرای فاز دوم این طرح در روزهای آتی آغاز خواهد شد.

 به گزارش برنا، جعفر علیزاده در جریان بازدید از پروژه بیمارستان ۶۴ تختخوابی شهرستان اشنویه در جمع خبرنگاران گفت: این پروژه بیمارستانی با ۶۴ تخت مصوب اجرا می شود که ۱۳ تخت دیگر اضافه می شود.

محمدجعفر علیزاده اظهار کرد: فاز اول پروژه بیمارستان ۶۴ تختخوابی شهرستان اشنویه شامل ساخت اسکلت بتنی پروژه به اتمام رسیده و اجرای فاز دوم این طرح شامل تکمیل و تحویل پروژه در روزهای آتی آغاز خواهد شد.

وی با اعلام اینکه پروژه بیمارستان ۶۴ تختخوابی شهرستان اشنویه شامل چهار بخش اصلی؛ تخصصی داخلی، تخصصی جراحی، زنان و زایمان و کودکان و نوزادان است، افزود: هشت تخت مراقبت های ویژه، بخش دیالیز با شش تخت، سه اتاق عمل اصلی و چهار اتاق عمل ویژه زنان و زایمان طراحی شده است.

علیزاده با تاکید براینکه پروژه بیمارستان ۶۴ تختخوابی شهرستان اشنویه در فرآیند سه ساله اجرا  و تکمیل خواهد شد، ادامه داد: در فضای ساختمان اصلی بخشهای آزمایشگاه، اورژانس با ۱۳ تخت و درمانگاه گنجانده شده است.

معاون وزیر و مدیرعامل سازمان مجری سازمانهاوتاسیسات دولتی وعمومی بااشاره به اینکه پیش بینی شده علاوه برارائه خدمات درمانی دراین بیمارستان امکان بستری شدن بیماران مهیا شود،تصریحکرد: این پروژه درفضای مناسب واستاندارد وباهدف پوشش تمامی نیازهای درمانی وپزشکی شهرستان اشنویه طراحی و اجرامیشود.

پروژه بیمارستان ۶۴ تختخوابی شهرستان اشنویه در زمینی به مساحت ده هزار مترمربع و بازیربنای کل ۶۰ هزار و ۶۵ مترمربع ساخته می شود و مبلغ پیمان اجرای اسکلت بتنی این پروژه ۳۹ میلیارد و ۹۹۱ میلیون ریال است.