نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی گفت: بزرگنمایی حقوق های نجومی بازی با آبروی اشخاص بوده و باعث شکاف در جامعه می شود ولی در عین حال باید با متخلفان در این زمینه برخورد شود.

 عین الله شریف پور افزود : تا زمانی که واقعیت ها آشکار نشده، نباید با آبروی دیگران بازی کرد.

وی اظهارکرد: باید منتظر باشیم تا مراجع قانونی از جمله مراجع مرتبط در دولت، دیوان محاسبات، دادستانی کل کشور، قوه قضائیه و بازرسی کل کشور به بررسی موضوع پرداخته و حقایق را بیان کنند.

این نماینده مجلس بیان کرد: نظارت بر امور و تدوین قانون از وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی محسوب می شود که متاسفانه در بعد نظارتی مجلس قبل ضعیف عمل کرده است چرا که اگر چنین نبود و نظارتی قوی وجود داشت، هرگز چنین اتفاقاتی رخ نمی داد.

نماینده مردم ماکو قضاوت عجولانه و برجسته سازی بحث حقوق های نجومی را حرکتی ناپسند عنوان کرد.

شریف پور اظهار کرد: مدیران باید هوشمندانه عمل کنند و هوشیار باشند که کسی نتواند تحت هر عنوان اعتماد مردم به حاکمیت را کم رنگ کند.

بحث پرداحت حقوق های نجومی به برخی مدیران چندی است که موضوع رسانه ها و محافل گوناگون شده است.