به گزارش برنا آذربایجان غربی ، برودت هوا، کولاک و نامساعد بودن آب و هوامدارس روستایی و شهری برخی از مناطق آذربایجان غربی را تعطیل کرد.
براساس اطلاع‌رسانی آموزش و پرورش آذربایجان غربی مدارس مقطع ابتدایی شهری و روستایی شهرستان سردشت، مدارس مقطع ابتدایی شهری و مقطع ابتدایی و متوسطه دوره اول روستایی شهرستان پیرانشهر و تمامی مقاطع تحصیلی منطقه سیلوانای ارومیه روز چهارشنبه 19 دی ماه در نوبت بعد از ظهر تعطیل شد.