به گزارش خبرگزاری برنا؛ طه ایزان رئیس اداره حفاظت محیط زیست پیرانشهرگفت: فردی که پرندگان کبک به تعداد 374 قطعه و 18 قطعه کبوتر را در مسیر پیرانشهر به سردشت بصورت غیرمجاز حمل می کرد در ایست بازرسی شهید پناهی دستگیر شد.

وی گفت: نظر به اینکه  حاملین غیر مجاز، مجوزی جهت حمل و عرضه ونگهداری و یا پرورش آنها ارائه ننموده اند و با عنایت بر اینکه مطابق ماده 9 مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست و ماده 31 آیین نامه اجرای آن خرید، فروش، حمل، عرضه و نگهداری کلیه جانوران وحشی بدون اخذ پروانه انتفاعی از این سازمان ممنوع و جرم می باشد، پرندگان توسط این اداره ضبط شدند و متخلف به مقامات قضایی معرفی شد.

ایزان اضافه کرد: به دلیل نبود مکان مناسب نگهداری در پیرانشهر و شرایط نامساعد آب و هوا و جهت جلوگیری از احتمال مرگ و میر، پرندگان مکشوفه به اداره کل متبوعه انتقال داده شدند.