به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، دکتر محمدرضا پورمحمدی، با تاکید بر اینکه حرکت در مرزهای دانش و مشوق های مختلف برای رشد تولید علم و فناوری از جمله برنامه های راهبردی و کلان این دانشگاه در سال های اخیر بوده است، گفت: در سال گذشته 11 مورد اختراع به نام این دانشگاه در حوزه کامپیوتر، نانو کامپوزیت و ماشین های کشاورزی به ثبت رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت همکاری مشترک علمی بین المللی اضافه کرد: اساتید این دانشگاه همواره حضور موثری در سمینارها و همایش های داخلی و خارجی داشته اند، و از این رو در سال گذشته 460 تن از اعضای هیات علمی با حمایت دانشگاه، آخرین یافته های علمی خویش را در همایش های بین المللی خارج از کشور و همچنین 591 نفر از این اساتید، مقالات خود را در همایش های ملی داخل کشور ارایه کرده اند.

رییس دانشگاه تبریز افزود: مدیریت امور فناوری این دانشگاه به عنوان مرجع منطقه ای شمالغرب کشور از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران) برای بررسی اختراعات انتخاب و در همین مدت نیز 145 مورد تقاضای ثبت اختراع ارجاعی از اداره ثبت اختراعات بررسی و برای 17 مورد هم ضمن ارزیابی تخصصی تاییدیه علمی صادر کرده است.

وی، با اشاره به حمایت ویژه از طرح های تحقیقاتی در این دانشگاه نیز گفت: در طول این مدت 85 طرح تحقیقاتی به تصویب رسیده که 76 طرح از سوی اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز به اتمام رسیده است.

دکتر پورمحمدی اضافه کرد: در سال 94 همچنین 615 نفر از هیأت علمی این دانشگاه دریافت کننده  GRANT  از بابت فعالیت های پژوهشی بودند.

رییس دانشگاه تبریز، بررسی و تصویب دستورالعمل فرصت مطالعاتی ویژه واحد های صنعتی در چارچوب آیین نامه فرصت مطالعاتی داخل کشور، شرکت اعضای هیأت علمی در دوره های تحقیقاتی تابستانی در چارچوب آیین نامه گرنت دانشگاه و حذف امتیاز گرنت طرح های تحقیقاتی درون دانشگاهی و افزایش امتیاز گرنت طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی، به منظور ترغیب هر چه بیشتر اعضای هیأت علمی برای ارائه طرح های کاربردی برون دانشگاهی را از مصوبات شورای پژوهشی در سال گذشته برای ترغیب پژوهشگران عنوان کرد.