به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا ، سامانه درخواست بررسی مجدد نتایج آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان سال 1395 فعال شده وکلیه پذیرفته نشدگان می توانند با مراجعه به این سامانه به آدرس http://azmoon.srttu.edu  می توانند ضمن مشاهده تصویر قرائت شده پاسخنامه، نسبت به ثبت درخواست بررسی مجدد اقدام کنند.

بر اساس این گزارش؛ سامانه دریافت تقاضای تجدیدنظر آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان تا پایان وقت روز پنج شنبه 24 تیرماه فعال خواهد بود .

گفتنی است؛ نتایج بررسی ها تا آخر مرداد 1395 از طریق همین سامانه قابل دریافت می باشد