به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ الهام فخاری، رئیس کمیته هنر شورای شهر تهران در ارتباط با این طرح در صحن شورای شهر تهران گفت: طرح  تعیین حریم آثار هنری فضاهای عمومی شهر تهران به سه کمیسیون معماری و شهرسازی، فرهنگی اجتماعی و کمیسیون نظارت و حقوقی ارسال و مورد برسی قرار گرفت.

عضو شورای شهر تهران در ادامه افزود: این طرح با حضور مدیران و کارشناسان زیباسازی، نمایندگان اصناف و انجمن های تخصصی هنری و با مشروت و کار کارشناسی حوزه مدیریت شهری این طرح شکل گرفته است.

 فخاری در ارتباط با هدف  از ارائه این طرح گفت: جنبه سرمایه ای آثار هنری در شهر علت اصلی ارائه این طرح است. آثار هنری در فضاهای شهری متعلق به شهروندان است و شهرداری تهران از جمله شهرداری های  دنیاست که سرمایه گزاری ارزشمندی را از دیرباز برای حمایت از آثار هنری، خرید آثار هنری تجمیعی و  تجسمی انجام داده است.

 عضو شورای شهر تهران افزود: با توجه به جایگاه هنر در شکلگیری هویت شهر و میزان تأثیرگذاری آثار هنری خلق شده در ارتقاء کیفیت فضای شهری و با استناد به بند چهارم و پنجم ماده هفتاد و نهم مصوبه  برنامه سوم  توسعه تهران و به منظور تعیین فرآیندهای  حفظ و نگهداری از آثار هنری از جمله مجسمه ها، آثار حجمی و دیوارنگارههای واجد ارزش در شهر و کنترل کلیۀ عوامل آسیب رسان به اثر هنری با منشأهای مختلف به لحاظ نوع )منشأ طبیعی، اجتماعی، کالبدی، اقتصادی و...(، جلوگیری از آشفتگیهای بصری منتج از اقدامات محیطی سلیقه ای از سوی شهرداریها و با هدف حفظ ارزشهای اثر، حفظ حقوق معنوی هنرمند خالق، ارتقاء فرهنگی و سطح سواد بصری شهروندان و همچنین ارتقاء دسترس پذیری هنر برای عموم، تعیین حریم برای آثار هنری واجد ارزش در شهر با دو رویکرد حفاظت فیزیکی و حفاظت منظری اثر ضرورت دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: