به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ خسرو ساکی، در چهارمین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش  کشور گفت:  پایش نظام سنجش و پیشرفت تحصیلی برای دوره های تحصیلی و روند تربیت دانش آموزان مد نظر قرار گرفته است و با توجه به شیوع کرونا به سنجش در زیست بوم جدید می پردازیم.

او تاکید کرد: در نگاه نوین به ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی، گزینش بهترین راه حل نیست .بلکه سنجش برای بررسی تغییر رفتار دانش آموزان و نظارت بر کیفیت یادگیری دانش آموزان است. نباید از اجرای ارزشیابی تحصیلی غافل بود بلکه باید تمامی ذی ربطان بتفاوت ها و تشابه های آن آشنا شوند.

به گفته او سنجش از آزمون و اندازه گیری فراتر است در سنجش به جمع آوری، ارزشیابی و تعیین کیفیت می پردازیم. ارزشیابی بین اینکه دانش آموزی چه کسب کرده و هدف چه بوده را بررسی می کند.

ساکی افزود: باید در دوران کرونا نگاه ارزشیابی را تغییر داد. فقط نباید از شیوه مداد و کاغذی به ارزیابی پرداخت. برای ارتقای روش های کیفت آموزش می توان از آموزش های الکترونیک پارادایم شیفت و ارزشیابی برای یادگیری را مدنظر قرار داد.

//انتهای پیام: 5

خبرنگار: زهرا سلیمانی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: