به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛  با حضور معاون وزیر و حضور ویدئو کنفرانسی نمایندگان اولیای دانش‌آموزان استثنایی سراسر کشور، اولین پارلمان مشورتی اولیای دانش‌آموزان با نیاز های ویژه افتتاح شد.

سیدجواد حسینی، معاون وزیر  با بیان اینکه کرونا پدیده ای بدساختار و غیر قابل پیش بینی است اظهار کرد: کرونا جامعه را به سمت جامعه طوفانی و در سوگ رانده است. در جامعه طوفانی با تغییرات سریع، همه جانبه، بنیادی و مبهم مواجه هستیم و در چنین شرایطی نوعی نگرانی فراگیر در جامعه شکل می‌گیرد که جامعه را به سمت جامعه سوگ سوق می‌دهد.

معاون وزیر با بیان اینکه شرایط آموزشی حال حاضر، آموزش در بحران و برای بحران است افزود: در این ایام آموزش‌ها به سمت آموزش‌های فردی، خانگی، مجازی، خود راهبر و خود ارزیاب رفته است و کرونا موجب کاهش تعاملات اجتماعی وعدم استقرار نظام مدرسه شده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با بیان اینکه کرونا در کنار آسیب‌های فراوانی که دارد فرصت‌هابی را نیز برای آموزش ایجاد کرده و یکی از فرصت‌ها استفاده از فناوری های نوین در امر آموزش است اظهار کرد: در شرایط حاضر بیش از گذشته مدرسه محوری تحقق یافته است و یکی از ویژگی های نظام آموزشی یعنی انعطاف پذیری و اطلس نظام یادگیری در نظام تعلیم و تربیت شکل گرفته است. گسترش عدالت آموزشی، تردد امواج به جای تردد افراد، استفاده از ظرفیت شبکه‌های تلویزیونی در آموزش و پیوند اولیا با مدرسه و نقش آفرینی آنان در نظام تعلیم و تربیت از ویژگی‌های عصر کرونا است.

حسینی با بیان اینکه ویروس کرونا موجب دگرگونی نقش‌ها در تمام ابعاد جهانی و بویژه در حوزه تعلیم و شده است افزود: در وضعیت کنونی با سرفصل‌های آموزشی گذشته و همچنین نقش‌های گذشته افراد نمی‌توان به فعالیت آموزشی ادامه داد و از صف تا ستاد باید نقش‌ها تغییر کند و نوآوری به فعالیت‌های آموزشی اضافه شود.

او افزود: تمام ارکان مدرسه شامل معلمان، دانش‌آموزان، مدیران و اولیای مدارس باید نقش جدیدی برای خود تعریف کنند تا امر تعلیم و تربیت به خوبی به پیش برود. امروز همه ما در امر تعلیم و تربیت اگر بخواهیم بر نقش‌های پیشین تاکید کنیم و تغیر نقش از ستاد تا مدرسه را حس نکنیم در امر تعلیم و تربیت موفق نخواهیم شد.

معاون وزیر با تاکید بر اینکه اولین رسالت ما در نظام یاددهی و یادگیری، مناسب سازی نقش‌های تمامی ذینفعان با شرایط موجود است افزود: در شرایط حاضر، معلم باید در نقش تسهیل‌گر، مدرسه باید در نقش راهبر و‌ تولید کننده محتوا، دانش‌آموز باید در نقش خود راهبر و خود ارزیاب و ولی دانش‌آموز نیز باید در نقش معلم اول و ثانی ظاهر شوند.

حسینی با بیان اینکه بدون تردید مدرسه، خانه اول تعلیم و تربیت است و باید مشارکت اولیا در امر تعلیم و تربیت را فراهم کنیم اظهار کرد: در راستای توسعه مشارکت اولیا، به زودی بسته مشارکتی اولیا در سازمان آموزش و پرورش استثنایی اجرایی خواهد شد و یکی از برنامه‌های اصلی این بسته ایجاد پارلمان مشورتی اولیا است.

او افزود: در قالب این بسته تحولی پایگاه داده والدین دانش‌آموزان با نیازهای ویژه به شکل تخصصی راه‌اندازی می‌شود و با تقسیم بندی اولیا به لحاظ تخصص و توانمندی، مدرسه یاری اولیا محقق خواهد شد. طرح والدین دستیار حرفه‌ای معلم، ایجاد شبکه جامع آموزش و توانمند سازی اولیا با استفاده از فناوری‌های نوین، سامانه ندای همراه و صدای همراه، شناسایی و جذب خیرین از سوی اولیا از جمله برنامه‌های بسته مشارکتی اولیا است. هدف اصلی ایجاد پارلمان مشورتی اولیا، توسعه و تسهیل مشارکت اولیا به صورت نظام مند و نظارت بر امر تعلیم و تربیت است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: