به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی یکشنبه 13 مهرماه برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌های‌ آموزش، قرآن و چهار اعلام شد.

جدول دروس مدرسه تلویزیونی یکشنبه 13 مهرماه به شرح زیر اعلام شد:

شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠

دوخت دامن -درس طراحی مدل سازی - پایه ۱۰- شاخه کاردانش و فنی حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩

آموزش نرم افزار -اتوکد / جلسه دوم /فنی حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰

درس نقشه کشی رشته رایانه -پایه ۱۰ - شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵

ساده سازی اشکال - پایه ۱۲ -رشته گرافیک -شاخه کاردانش و فنی وحرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰

دانش فنی - رشته الکترونیک - پایه۱۰ - شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰

فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰

علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰

مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم

ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰

فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه اول:

 

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

ریاضی-روش نمادین و حل چند مسئله پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠

ریاضی- یادآوری عدد های اول پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

ریاضی - اجتماع و اشتراک مجموعه ها پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :

تولید محتوای الکترونیک- آموزش نرم افزار تبدیل فرمت

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧

شیمی ۱ - پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠

شیمی ۳ - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨

زیست ۱ - پایه ۱۰-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ٢٠تا٢:٢۵

ریاضی ۲/ معادلات گویا و گنگ - پایه۱۱ -رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠

ریاضی۲ /درس معادلات گویا و گنگ پایه۱۱رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸ درس دین وزندگی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف اسلامی.

ساعت۱۵درس اخلاق اسلامی۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۵:۳۰درس اخلاق اسلامی ۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۶درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف .

ساعت۱۶:۳۰درس پیامهای آسمان ۷

متوسطه دوره اول.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: