به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ مریم السادات میرمالک ثانی با اشاره به رونمایی از داشبورد اطلاعات زنان سرپرست خانوار در شهریور گفت: تکمیل، توسعه و به روز رسانی این داشبورد هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ داده‌ای در حال انجام است و ارتباط آن با ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی برای این گروه امکان پذیر می‌شود.

او ادامه داد: با توجه به اینکه در دهه‌های گذشته تعداد زنان سرپرست خانوار در ایران افزایش یافته، این پدیده را از یک پدیده طبیعی به یک مسئله اجتماعی تبدیل کرده که نیازمند توجه ویژه به این قشر است.

میرمالک توضیح داد: معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور اجرای بند «ت ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه» و با مسئولیت کمیته آمار و اطلاعات برنامه اقدام و عمل ذیل این ماده قانونی و با استفاده از دو منبع اطلاعاتی مرکز آمار ایران (مشتمل بر داده‌های سرشماری‌های سال ۷۵، ۸۰، ۸۵، ۹۰، ۹۵ و داده‌های استخراج شده از پرسشنامه هزینه درآمد خانوار سال ۹۷) و داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان (مربوط به سال ۹۸) برای اولین بار داشبورد اطلاعات زنان سرپرست خانوار را راه اندازی و اطلس وضعیت این افراد را تدوین کرد.

مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: به این ترتیب امکان رصد وضع زنان سرپرست خانوار در تمام ابعاد جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت با ۵۱ شاخص قابل اندازه گیری است.

او هدف از راه اندازی این داشبورد را ارائه تصویری جامع از وضعیت زنان سرپرست خانوار با استفاده از داده‌های به روز و یکپارچه عنوان کرد و افزود: این کار کمک می‌کند تا با دسترسی به داده‌های وضع زنان سرپرست خانوار و بررسی روند‌های ملی و استانی طی ۲۰ سال گذشته و سیاست‌های حمایتی و توانمندسازی مناسب تری برای این گروه فراهم شود.

مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: با بررسی داده‌های این داشبورد می‌توان دریافت که بعنوان مثال در سال ۹۷ در مناطق شهری ۳۳.۴ درصد خانوار‌های زن سرپرست جزء خانوار‌های فقیر قرار گرفته اند که این میزان ۲.۷ درصد برابر خانوار‌های مرد سرپرست در این طبقه بوده است؛ همین بررسی‌ها نشان می‌دهد که نه تنها تعداد خانوار‌های زن سرپرست نسبت به مرد سرپرست در معرض فقر بیشتری قرار دارد بلکه بین خانوار‌های زن سرپرست شهری و روستایی نیز شکاف عمیقی دیده می‌شود.

میرمالک تاکید کرد: در واقع این داشبورد به عنوان مرحله نخست ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی، بدون شک نقطه عطفی در شناسایی و ارائه خدمات به گروه‌های آسیپ پذیر از جمله زنان سرپرست خانوار است.

این داشبود به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی در آینده در دسترس نهاد‌ها و دستگاه ها‌ی مرتبط با حوزه زنان و به ویژه زنان سرپرست خانوار قرار می‌گیرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: