به گزارش برنا؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی چهارشنبه 18 فروردین به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

اموزش درس تربیت بدنی

ساعت ۷:۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:۳۰

کاربرد فناوری های نوین - پایه۱۱- مشترک تمام رشته ها-شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰

دانش فنی پایه - رشته الکترونیک - پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰

ترسیم نقشه های شهرک - رشته نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی - پایه ۱۱و۱۲- شاخه کاردانش

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵

تزین کاری - رشته خیاطی - پایه ۱۲- شاخه کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰

برش و دوخت دامن کلوش - رشته خیاطی - پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

بازی و ریاضی

پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

علوم تجربی و تفکر

پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

فارسی و نگارش

پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

مطالعات و مهارت های اجتماعی

پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

بازی و ریاضی

پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

بازی و ریاضی

پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

نگارش

پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

نگارش

پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

نگارش

پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶:۳۰ تا ١۶:۵۰

آموزش معلمان- تولید محتوای الکترونیکی

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:۵۰ تا۱۷:۱۵

شیمی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۱۵ تا ۱۷:۴۰

شیمی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۴۰تا ۱۸:۰۰

شیمی سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا ۲۰:۲۵

فیزیک سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰

فیزیک یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت۷:۴۵درس فلسفه ۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۸:۱۵ درس جغرافیای ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۴۵ درس تاریخ۱پایه۱۰ رشته دبیات وعلوم انسانی

ساعت۹:۱۰درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت۹:۳۵درس اقتصاد پایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۰۰درس دین وزندگی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۰:۲۵درس ریاضیات گسسته پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۰:۵۰درس ریاضیات گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۱:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۱:۴۵درس فیزیک۲پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف سیما.

......صبح.......

ساعت ۸:۰۰

علوم و معارف قران یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰

احکام یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱

درس هدیه های آسمانی پنجم دبستان.

ساعت۱۱:۳۰

درس آموزش قرآن پنجم دبستان.

........عصر...........

ساعت۱۵

آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول

ساعت۱۵:۳۰

دین و زندگی یک پایه دهم رشته تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم نظری

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: