به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا؛ دکتر علی اکبر سیاری با بیان این که اقدامات انجام شده در بخش بهداشت دهان و دندان انقلابی در این عرصه محسوب می شود، گفت: طی سال های گذشته به رغم افزایش دانشکده های دندانپزشکی و تعداد دانشجویان این دانشکده ها ، وضعیت بهداشت دهان و دندان وضعیت مطلوبی نداشته است و ما می خواهیم با کمک از دانش، تخصص و تجربه کارشناسان و کاردانان بهداشت دهان و دندان که در شبکه بهداشت حضور دارند، به این وضعیت سروسامان دهیم.

وی افزود: لازم است دندانپزشکان هم مثل پزشکان ، بهورز ، کاردان و کارشناس در کنار خود داشته باشند تا بتوانند در سیستم ،خدمات ارائه کنند.

 سیاری با تاکید بر این که یک نفر که تحصیلات بالا دارد نمی تواند به تنهایی برای توسعه بهداشت دهان و دندان  کاری از پیش ببرد و باید کمکش کنیم، گفت:  بنابراین تصمیم داریم نیروهای میانی  در حزه بهداشت دهان و دندان را در بدنه شبکه بازسازی و تربیت کنیم.

وی  گفت: باید مثل  آموزش بهورزی، یک عده نیروی میانی هم برای ارتقای بهداشت دهان و دندان تربیت کنیم. مجوز این کار با حمایت وزیر بهداشت صادر شده است و امیدواریم با کمک  اداره بهداشت دهان و دندان این اقدام مهم محقق شود.

 سیاری افزود: در دوره هایی که خواهیم گذاشت این نیروها را به صورت عملی و تئوری آموزش می دهیم تا در یکسال یا دو سال آینده تعدادی نیروداشته باشیم که  بتوانیم از آنها درسیستم استفاده کنیم.

وی  اظهار داشت: در خصوص طرح بزرگی که در بخش بهداشت دهان و دندان انجام شده است،لازم است از  ده دانشگاه اول قدردانی کنیم و به ده دانشگاه آخر که هنوز موفق به انجام این طرح نشده اند نیز کمک کنیم تا طرح ارتقای بهداشت دهان و دندان را پیاده کنند.معاون بهداشت در پایان تاکید کرد: هدف ما اینست که نظام ارجاع را برای 23 میلیون روستایی راه اندازی کنیم و سپس به سراغ شهرها برویم.