به گزارش خبرنگار وزارت ورزش و جوانان خبرگزاری برنا،علیرضا اصفهانی معاون مدیر کل دفتر توسعه کار آفرینی وزارت کار درباره ی وضعیت اشتغال جوانان گفت: موضوع اشتغال و چگونگی هدفمند سازی و سامان دهی در قانون پنجم  توسعه تصویب  شد واین اهداف در حال حاضر  به روزرسانی خواهند شد، در واقع هدف اصلی کاهش نرخ بیکاری و رشد اقتصادی  است تا به اعداد قابل قبول برسد.

اصفهانی خاطر نشان کرد:دردفترتوسعه کارآفرینی بیشترین هدف گسترش این فرهنگ درجامعه  و جایگزین کردن آن به جای سیستم های سنتی اشتغال است، لازم به ذکر است که بگویم  کارآفرینی برای گروه خاصی طبقه بندی نشده است برای همه جوانان تعریف شده است ما اهداف بلند مدتی برای حوزه اشتغال جوانان، زنان،کم سوادان ،تحصیل کرده ها داریم.

معاون مدیر کل دفتر توسعه کار آفرینی وزارت کارعنوان کرد:مبحث کارآفرینی در کمیسیون اقتصاد، اشتغال و مسکن جوانان هنوز مطرح نشده سیاست ها وبرنامه های کلی به صورت اهداف در جهت اشتغال و بیکاری انجام شده است ودرحال حاضر رفع مشکل های نهادی اصلی ترین کاری است که باید در این ح.زه انجام شود،البته  ممکن است که بتوانیم معافیت های مالی و یا بیمه ای رانیزانجام بدهیم.

وی تاکید کرد:در این  کمیسیون برای اشتغال جوانان مدیریت ویژه ای طراحی شده است و طرح کارآفرینی،برای شروع اشتغال جوانان نوپا  یکی از پیشنهادهای اعضای کمیسیون اشتغال وکارآفرینی است و در بخش های حمایتی ومالی نیز دستور کار دادیم وپوشش دهی اشتغال رانیز انجام داده ایم.

این معاون کل توسعه کارآفرینی در رابطه باهدف کاهش نرخ بیکاری باعث رشد اقتصادی  به اعدادقابل قبولی باید برسد ودرباره وضعیت اشتغال جوانان عنوان کرد: ما در این کمیسیون در تحلیل وبررسی اوضاع مشارکت های اجتماعی جوانان هنوز آمار دقیق وخاصی نداریم و آمار مسکن جوانان را نمی توانیم پیش بینی کنیم ودر حوزه اشتغال جوانان برنامه تازه ای پیش رو دارند.

وی در پایان خاطر نشان کرد :البته در کمیسیون هنوز تصمیم نهایی در باره کارآفرینی مطرح نشده ولی یکی از اهداف مهم وحائزاهمیت کشوراست واعضای کمیسیون اشتغال جوانان در صدد این هستند که وضعیت اشتغال جوانان را ساماندهی کنندوبهبود ببخشند.

اصفهانی   درباره ی وضعیت اشتغال جوانان گفت: موضوع اشتغال و چگونگی هدفمند سازی و سامان دهی در قانون پنجم  توسعه تصویب  شد واین اهداف در حال حاضر  به روزرسانی خواهند شد، در واقع هدف اصلی کاهش نرخ بیکاری و رشد اقتصادی  است تا به اعداد قابل قبول برسد.

وی خاطر نشان کرد:دردفترتوسعه کارآفرینی بیشترین هدف گسترش این فرهنگ درجامعه  و جایگزین کردن آن به جای سیستم های سنتی اشتغال است، لازم به ذکر است که بگویم  کارآفرینی برای گروه خاصی طبقه بندی نشده است برای همه جوانان تعریف شده است ما اهداف بلند مدتی برای حوزه اشتغال جوانان، زنان،کم سوادان ،تحصیل کرده ها داریم.

معاون مدیر کل دفتر توسعه کار آفرینی وزارت کارعنوان کرد:مبحث کارآفرینی در کمیسیون اقتصاد، اشتغال و مسکن جوانان هنوز مطرح نشده سیاست ها وبرنامه های کلی به صورت اهداف در جهت اشتغال و بیکاری انجام شده است ودرحال حاضر رفع مشکل های نهادی اصلی ترین کاری است که باید در این حوزه انجام شود،البته  ممکن است که بتوانیم معافیت های مالی و یا بیمه ای رانیزانجام بدهیم.

اصفهانی تاکید کرد: وضعیت فعلی جوانان مشکل نبود اشتغال است، نه مشکل تسهیلات و وام به جوانان کارافرینان.

وی تاکید کرد:در این  کمیسیون برای اشتغال جوانان مدیریت ویژه ای طراحی شده است و طرح کارآفرینی،برای شروع اشتغال جوانان نوپا  یکی از پیشنهادهای اعضای کمیسیون اشتغال وکارآفرینی است و در بخش های حمایتی ومالی نیز دستور کار دادیم وپوشش دهی اشتغال رانیز انجام داده ایم.

 معاون کل توسعه کارآفرینی در رابطه باهدف کاهش نرخ بیکاری باعث رشد اقتصادی  به اعدادقابل قبولی باید برسد ودرباره وضعیت اشتغال جوانان عنوان کرد: ما در این کمیسیون در تحلیل وبررسی اوضاع مشارکت های اجتماعی جوانان هنوز آمار دقیق وخاصی نداریم و آمار مسکن جوانان را نمی توانیم پیش بینی کنیم ودر حوزه اشتغال جوانان برنامه تازه ای پیش رو دارند.

وی در پایان خاطر نشان کرد :البته در کمیسیون هنوز تصمیم نهایی در باره کارآفرینی مطرح نشده ولی یکی از اهداف مهم وحائزاهمیت کشوراست واعضای کمیسیون اشتغال جوانان در صدد این هستند که وضعیت اشتغال جوانان را ساماندهی کنندوبهبود ببخشند.