به گزارش گروه خبرخبرگزاری برنا، ولکان بوزکیر، وزیر امور اتحادیه اروپای ترکیه گفت: «ما در مدت زمان کوتاهی اقدامات مهمی از جمله اجازه کار را برای مهمانان سوریه ای مان فراهم کرده ایم تا از فشارهایی که آنها را مجبور به مهاجرت می کند کاسته شود.»

فرانس تیمرمن معاون کمیسیون اروپا نیز گفت: «ترکیه نمی تواند این مشکل را بدون اتحادیه اروپا حل کند و اتحادیه اروپا هم بدون ترکیه قادر به حل این مشکل نیست. بنابراین ما باید شانه به شانه یکدیگر کار کنیم. جلسه ای که امروز داشته ایم واقعا مرا دلگرم کرد. فکر می کنم ما واقعا در مذاکراتمان در حال پیشرفت هستیم.»

اردوگاه نیزیپ در نزدیکی مرز ترکیه با سوریه٬ یکی از اردوگاههایی است که میزبان پناهجویان سوری است. ترکیه از آغاز جنگ داخلی در سوریه میزبان ۲.۲ میلیون پناهجوی سوری است. تقریبا بیشتر پناهجویان تاکنون اجازه کار نداشتند و بسیاری از کودکان هنوز امکان رفتن به مدرسه را ندارند.