به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، محمد احمدی افزود: خسارت وارده به کشاورزان بیش از 20 میلیارد ریال می باشد.

وی عنوان کرد : این خسارت ها در مورد تلفات دام سبک و آسیب به اراضی زراعی وباغی می باشد .

احمدی اظهار داشت : در این بارندگی ها روستاهای بیدرچ، تیدر، کسیسه ای ، بن نر، بشنو، درشهر، بینگ ، ورنج  ونانشکی زیان دیده اند.

وی در پایان گفت : میزان بارندگی در این شهرستان 150میلیمتر گزارش شده است