به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، علیمراد اکبری درحاشیه  بازدید از مزارع گندم شهرستان حاجی آباد افزود: براساس برنامه ششم، سالیانه 400هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشوربه سیستم آبیاری میکرو مجهز می شوند.

وی با اشاره به ظرفیت های بخش کشاورزی هرمزگان بیان داشت: دراین استان از 163هزار هکتار اراضی کشاورزی 88هزار هکتار آن یعنی بالغ بر 54درصد به سیستم آبیاری نوین مجهز هستند.

اکبری اظهار داشت : امسال حدود 3هزارو 100هکتار در هرمزگان اجرای سیستم آبیاری میکرو داشته ایم وقریب به 750هکتار در حال اجرا داریم.

وی در پایان افزود: هرمزگان در اجرای سیستم های آبیاری نوین در کشور پیشرو می باشد