به گزارش خبرگزاری برنا از سیستان و بلوچستان ، آتش چهارشنبه پایانی سال در سیستان سنت دیگر نوروزی  است آتشی که پیدایی اش روزی نو درزندگی بشر بوده ودرهمه ی باورها دینی وحتی آزمایشگاههای علمی ،ویژگی پاک کنندگی دارد وصد البته پریدن دسته جمعی از روی آتش که  به شادی ونشاط خانواده  می افزاید و نمایشی از تکرار پاکیزگی تن و روان را تا رسیدن بی بی نوروز در زمان جاری می سازد.

در سیستان مردم گونی و نمد کهنه را به صورت گلوله در می آورند و آن را در غروب آخرین چهارشنبه سال، آتش می زنند و معتقدند که نحوست این شب با این عمل از بین می رود.

مردمان سیستان در چهارشنبه پایانی سال آتشی می افروزند و به طور دسته جمعی از روی آن می پرند.