دوازدهمین دوره جشنواره کودکان شاد برای کودکان نیازمند آموزشی تهران و حومه برگزار شد.