Ahmad Jamali

رصد بارش های شهابی نیاز به تلسکوپ و ابزار رصدی ندارد و علاقمندان می توانند با چشم غیر مسلح نیز این زیبایی خلقت را به دور از نور شهرها مشاهده کنند.

نظر شما