به گزارش خبرگزاری برنا، ساعت اجرای طرح زوج و فرد 2 ساعت افزایش داشته است. طرح زوج و فرد نیز در همان محدوده خود از ساعت 6:30 آغاز شده و با 2ساعت افزایش در ساعت 19 به پایان خواهد رسید. روز پنجشنبه نیز این طرح در ساعت 13 تمام خواهد شد.         

  همچنین برابر مصوبه کمیته کاهش آلودگی هوا در شرایط اضطرار، از فردا ساعت و محدوده اجرای طرح ترافیک به حالت عادی باز خواهد گشت و براین اساس از شنبه تا چهارشنبه طرح ترافیک از ساعت 6:30 صبح آغاز شده و تا ساعت 17 ادامه خواهد داشت و ساعت اجرای آن در روز پنجشنبه نیز از 6:30 آغاز شده و تا 13 ادامه خواهد داشت.