به گزارش خبرگزاری برنا، «استر کوییش لاروش» در نخستین همایش زنان و زندگی شهری با بیان این مطلب افزود: از تمامی دانشگاه ها و اساتید ایرانی و همچنین از حمایت شهرداری تهران برای برگزاری چنین همایش تاثیرگذاری تشکر می کنم.

وی ادامه داد: در روزگاری قرار داریم که در  شهرها جمعیت زیادی زندگی می کنند و تعداد زیادی از شهرنشینان در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فعالیت دارند.

نماینده سازمان یونسکو با بیان اینکه بیشتر شهرهای دنیا با دغدغه های اجتماعی، اقتصادی و آلودگی هوا مواجهه هستند؛ بیان کرد: در تمام دنیا تلاش شده تا نقش زنان برای حل چالش های شهری بیشتر شود و موقعیت بهتری برای مشارکت بانوان ایجاد شود.

لاروش با بیان اینکه سازمان یونسکو به دنبال تحقق مشارکت بانوان است، یادآور شد: سازمان یونسکو بر این مساله تاکید دارد که نقش و سهم زنان زمینه های گوناگون در سیاستگذاری شهری مانند آموزش، بهداشت و... بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: یکی از موضوعات مورد بحث در یونسکو توجه شهرها به تساوی جنسیتی در استفاده از امکانات شهری و توسعه پایدار است.

نماینده سازمان یونسکو با اشاره به مشارکت دو شهر تهران و یزد در این زمینه با این سازمان گفت: متاسفانه زنان در سراسر دنیا با مشکلات زیادی روبه رو هستند که در جهت رفع آن برنامه ریزی های زیادی انجام شده است.

وی تامین امنیت زنان را یکی از دغدغه های این قشر در دنیا دانست و افزود: باید به سمتی حرکت کنیم تا زنان آزادانه به ففعالیت بپردازند و باید در این زمینه ساختارهای شهری برای حضور موثر این افراد مناسب سازی شود.

وی با اشاره به مشارکت برخی از شهرهای دنیا مانند اصفهان در تحقق توسعه فرهنگی و اجتماعی زنان در شهرها ادامه داد: اما در این میان به تجربه شهرهای بزرگی مانند تهران نیاز است و به دنبال استفاده از تجربه های موفق تهران در این زمینه هستیم.