به گزارش خبرگزاری برنا، «عباس رجبی فرد» در نخستین همایش زنان و زندگی شهری با بیان این مطلب افزود: با توجه به افزایش جمعیت در دنیا سازمان ملل متحد برمبنای توسعه پایدار شهرها توجه به تمام اقشار جامعه از جمله زنان را مورد توجه قرار داده است.

رئیس دپارتمان مهندسی زیربنایی دانشکده مهندسی دانشگاه ملبورن و مسئول کمیته علمی سازمان ملل با اشاره به اهداف ۱۷ گانه سازمان ملل متحد تا سال ۲۰۳۰ ادامه داد: ۸ تا ۱۱ مورد از اهداف سازمان ملل به طور مستقیم به موضوع زنان می پردازد و دو آیتم ۵ و ۱۱ به طور مستقیم به موضوع زنان و توسعه پایدار شهری می پردازد.

رجبی فرد با تاکید براینکه بین زنان و مردان تفاوتی از منظر دسترسی به امکانات شهری وجود ندارد، بیان کرد: در حال حاضر ۶۰درصد جمعیت دنیا در شهرها زندگی می کنند و ۶۰۰ شهری که این جمعیت را در خود جای داده است، نقش مهمی در تحقق توسعه پایدار و اهداف ۱۷ گانه سازمان ملل دارند.