رئیس همایش بین المللی  زنان و زندگی شهری و مشاور شهردار تهران در امور بانوان در آغاز همایش بین المللی زنان و زندگی شهری  گفت: من در همین جا اعلام می کنم این گرد همایی حاصل اقدامی  همه جانبه از سالهای  قبل در حوزه  بانوان شهرداری  تهران آغاز شده و امروز به بار نشسته است تا بتوانیم با عقاید و باورها  و گفتمان های  متفاوت دور هم جمع شده و فضای برای هم اندیشی فراهم کنیم.

 «زهرا سادات مشیر» افزود: همواره یکی  از دغدغه های  مدیریت شهری  تهران تلفیق حوزه عمل و نظر بوده است و پیوسته در این راه تلاش شده است تا اقدامات اجرایی به پشتوانه رویکرد های علمی برنامه ریزی شود.

رئیس همایش بین المللی  زنان و زندگی شهری تاکید کرد: بدین منظور چندین برنامه جامع علمی و همایش شورای راهبردی شکل گرفته است و کوشش شده است نتایج آن راهنما و روشنی بخش مسیر قرار گیرد.

مشاور شهردار تهران در امور بانوان تاکید کرد: باید برای  ایحاد، گسترش و توسعه مفاهیم علمی  و نظری  حوزه بانوان نیازمند منابع نظری  بیشتری  هستیم  و باید برای  مرزهای  جغرافیایی در جهت تبادل و اشتراک تجارب حرکت کنیم.

وی  تصریح کرد: ایده برگزاری  همایش  در سطح بین المللی بر اساس  همین نیاز بوده است،  این برنامه حاصل تصمیم نا آگاهانه نیست بلکه با اتکا بر تلاش فعالیت 10 ساله حوزه بانوان و با بهره گیری  از نظرات و آرای نخبگان و اندیشمندان به سامان رسیده است.

 زهرا سادات مشیر یاد آور شد : در پایان یک دوره طولانی، تلاش کردیم تا همایشی در سطح بیم المللی  برنامه ریزی کنیم تا از یک طرف امکان ارتباط بین المللی  را میسر کند و از سوی  دیگر مسیری  برای  تولید و گسترش مفاهیم نظری  وعملی  را فراهم  آورد تا زمینه ساز اقدامات بعدی  مدیریت شهری  باشد .

مشاور شهردار تهران در امور بانوان تاکید کرد: حوزه بانوان شهرداری تهران علی رغم نو پا بودن از باب طرح یک موضوع از طریق شکل دهی زمینه های  مناسب به منظور حضور همه جانبه زنان در هویت شهروندی و با توجه به اولویت خانواده به عنوان اساسی ترین رکن جامعه و برپایی سبک زندگی  ایرانی  اسلامی  به وجود آمده است .

 مشیر خاطرنشان کرد: ما باور داریم زنان در محور امور یاد شده می  توانند خالق جامعه ای عدالت محور باشند و دلیل و راهنمای رشد و تعالی جامعه شوند.

وی  با اشاره به تلاش و همراهی جامعه علمی در این همایش  گفت: بخش مهمی از این امر مرهون اقدامات جامعه علمی و همچنین اقدامات حوزه امور بانوان شهرداری تهران است و برپایی  نمایشگاه بین الملی پاسخی  برای  اعتماد جامعه اندیمشندان ایرانی است.

وی  افزود: حضور صاحب نظران بین المللی و همراهی  ایشان نشان دهنده همراهی حوزه های  علمی و عزم جدی  برای حضور زنان در عرصه مختلف زندگی شهری است. به گفته مشیر، استقبال چشمگیر در امر ارسال مقالات و حضور سخنرانان صاحب نظر تایید کننده این امر است.

رئیس همایش بین المللی  زنان و زندگی شهری در پایان  یاد آور شد: امید آن دارم که منشور زنان و زندگی  شهری  که حاصل این همایش  و فعالیت های  صورت گرفته است، زمینه ساز تحقق زندگی  زنان ایرانی  شود و به یاد گار بماند.