به گزارش خبرگزاری برنا، در جلسه امروز شورای شهر که هم اکنون در حال برگزاری است، بعد از تذکر دبیر ، جدیدی با گمان اینکه نوبت وی است خواست صحبت کند که پیرهادی گفت نوبت خانم راستگوست من خودم حواسم به نوبت ها است امروز حوصله ندارم و اعصاب من خرده بنشینید.

جدیدی عصبانی شد و گفت حواست باشه چه جوری با من حرف می زنی مگه تو کی هستی اینجوری با من حرف می زنی دور برت داشته نمی دونم این صندلی داغه چه حکایتی داره هر کی می شینه جو گیر می شه

با شدت گرفتن بحث ها کاشانی به سمت جدیدی رفت و وی را آرام کرد.