به گزارش خبرگزاری برنا، فرونشت یک خیابان در تربت حیدریه باعث سربرآوردن بقایای یک بنای تاریخی (احتمالا آب انباری متعلق به دوران قاجار) از زیر خاک شد.