به گزارش خبرگزاری برنا، تیراندازان باستانی تیرهایشان را تا 360 متر پرتاب می کردند! این کار بر روی استخوان بندی دست چپ آنها تاثیر می گذاشت، بنابراین باستان شناسان موقع کشف اسکلت سربازان، متوجه شدند، آنهایی که دست چپشان بلندتر است، تیرانداز بوده اند.

photo_2017-02-22_15-29-34