به گزارش خبرگزاری برنا، صبح امروز، اسفندیار چهاربند، رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش، در مراسم دیدار صمیمی وزیرآموزش و پرورش با نمایندگان معلمان استان های سراسرکشورکه درباشگاه فرهنگیان برگزار شد، با تبریک فرا رسیدن هفته معلم به نمایندگان معلمان سراسر کشور اظهارکرد: امسال نیز مانند سنوات گذشته، علاوه بر تشکیل ستاد مرکزی بزرگداشت مقام معلم، در استان های سراسرکشور نیزاین ستاد تشکیل شد و برنامه های این ستاد دراستان ها و مناطق کشور درحال برگزاری است.

وی با بیان اینکه رویکرد متفاوتی در برنامه های ستاد نسبت به سال های گذشته روی داده است، تصریح کرد: با ارزیابی های صورت گرفته، مشخص شد که این رویکرد تجربه خوبی در بین معلمان داشته و اثر بخشی برنامه ها در تفویض اختیار داده شده به استان ها متناسب با اقتضائات بسیار افزایش یافته است .

چهاربند ارتقای شان و منزلت معلمان در شیوه نامه جدید متناسب معلمان درسال جدید اشاره کرد وگفت: در این شیوه نامه عوامل «فردی» ، «اجتماعی» ، «سازمانی» و «اقتصادی» و «فرهنگی» وظایف و تکالیفی را برای دستگاه ها و سازمان های مختلف مشخص کرده است که باید استانداردهای زندگی را برای تمام فرهنگیان فراهم کند و این موضوع نباید منحصر به یک هفته و یک روز مشخص باشد و در طول سال باید این تکریم انجام شود .

قائم مقام وزیر در ستاد بزرگداشت مقام معلم ادامه داد: یکی از برنامه های این ستاد، برگزاری دیدارها و ملاقات های نمایندگان معلمان سراسر کشور با مقام معظم رهبری، روسای قوای مجریه و مقننه و وزیرآموزش و پرورش و این نمایندگان می توانند پیام، حضور و سهم شان را در توسعه کشور در حضور این عزیزان رسانه ای کنند.