ماجرای تلخ دو کودک این روزها با روح و روان مردم ایران بازی کرده است، آتنا و بنیتا دو کودک بی گناه این روزها به فرزندان همه مردم ایران تبدیل شده اند. حکایت تلخ آتنا و ماجرای جان سوز بنیتا در خیابان های شهرهای مختلف ایران می چرخد و چشمانی را اشک بار و دل ها را سوگوار می کند.

این یک مطالبه جدی است؛ بررسی فوری پرونده آتنا و بنیتا و مجازات عامل و عاملین این دو جنایت بزرگ و بی رحمانه، مردم ایران این روزها فقط غمخوار خانواده آتنا و بنیتا نیستند یک کشور به عنوان اولیای دم این دو کودک درخواست رسیدگی جدی و فوری به این دو پرونده را دارند و از محکمه جمهوری اسلامی ایران می خواهند شدیدترین مجازات را برای این جانیان بی رحم درنظر بگیرند.

احساسات افکار عمومی ایران به قدری از این دو جنایت جریحه دار شده که بلافاصله پس از اولین خبرها در خصوص بنیتا شبکه های اجتماعی لبریز از مطالبه جدی برای برخورد با عاملان شده است.

اینکه بررسی شود چرا چنین اتفاقاتی در ایران رخ داده؟ چه اتفاقی افتاده تا یک عده ای خود را محق انجام هرگونه جنایتی بدانند؟ و چه باید کرد که جلوی چنین اتفاقاتی گرفته شود در جای خود قابل طرح است و قطعا مورد بررسی باید قرار گیرد اما پیش و بیش از این ها مردم می خواهند این داغ سنگینی که بر دل آنها نشسته با اقدام فوری محاکم قضایی اندکی تسکین یابد.

دو کودک این روزها سرتیتر همه رسانه های کشور هستند، آتنا و بنیتا نه فقط فرزندان پارس آباد و مشیریه که فرزندان همه ملت ایران محسوب می شوند. این داغ چنان سنگینی می کند که انگار همه مردم ایران عزیزانشان را از دست داده اند.

باید با رسیدگی فوری به این پرونده و این بار با اجرای حکم در ملأعام هم این داغ را سبک کنند و هم احساسات جریحه دار مردم ایران را تسکین دهند.