به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا را 75 اعلام کرد. بر اساس این شاخص، هوای تهران در وضعیت پاک  قرار گرفت. طبق این اعلام، در این بازه زمانی، وضعیت آلاینده مونواکسید کربن: پاک (25) ذرات معلق کمتر از 2/5 میکرون: سالم (54) و ذرات معلق کمتر از 10 میکرون: پاک (28) بوده است.