به گزارش گروه اجتماعی برنا ، یکشنبه ١٦ اردیبهشت ٧ کاندیدا شهرداری تهران  جهت ارائه برنامه به صحن خواهند آمد و بعد از ارائه برنامه دو نفر گزینه نهایی انتخاب و سه شنبه رای گیری خواهد شد.

یکشنبه ٢٣ اردیبهشت انتخاب شهردار صورت می گیرد و معرفی خواهد شود.