به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا را 77 اعلام کرد. بر اساس این شاخص، هوای تهران در وضعیت سالم قرار گرفت. طبق این اعلام، در این بازه زمانی، وضعیت آلاینده مونواکسید کربن: پاک (31) ازن:سالم (57) گوگرد:پاک (5) نیتروژن دی اکسید:سالم (69)  ذرات معلق کمتر از 2/5 میکرون: سالم  (64) و ذرات معلق کمتر از 10 میکرون: سالم (56) بوده است.