به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، محمود مهرمحمدی، سرپرست سابق دانشگاه فرهنگیان با اشاره به چالش های سازمان پژوهش گفت: «سندتحول بنیادین زیرنظام هایی را پیش بینی کرده که یکی از آنها برنامه درسی است. الگوی نظری و نزدیک به اجرا در سند تحول برای همه زیرنظام ها پیش بینی شده است.»

او افزود:«متاسفانه هنوز کار سند به سامان نرسیده بود که سند برنامه درسی ملی به صورت موازی تنظیم، تصویب و اجرا شد و این سردرگمی موجود از حیث همین سند برنامه درسی ملی است.»

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه البته هر دو سند برنامه درسی ملی و سند تحول مرجع قانونی هستند، گفت: «یکی از آسیب ها و علل عدم کارآمدی در نظام محتوایی آموزش و پرورش، ابهام و دوگانگی در زیرنظام برنامه درسی است. در سند تحول تصویر دیگری از برنامه درسی ارائه شده و انعطاف هایی دارد که به وضوح در سند برنامه درسی ملی دیده نمی شود.»

مهرمحمدی در پاسخ به اینکه آیا اکنون کتب درسی ما نیاز به تحول واقعا بنیادین دارند، عنوان کرد: «نیاز است مدیریت جدید نگاه عمیق تر و ساختارشکنانه تری داشته باشد. اگر بخواهیم مروری بر تغییر و تحولات سالهای گذشته کنیم منصفانه باید قدردان باشیم.»

او افزود: «اما نباید غافل شد که سازمان پژوهش هم برنامه ریزی می کند و هم تولید کتاب درسی و یکی از مصائب اساسی سازمان گرفتار شدن در عملیات تولید و چاپ کتب است. سازمان پژوهش باید تالیف را از برنامه ریزی جدا کند. متاسفانه فهم دقیقی از تمایز این دو پدیده نداریم. سازمان بخشی حاکمیتی است که باید متکفل تولید برنامه درسی باشد.»

سرپرست سابق دانشگاه فرهنگیان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه سیاست چندتالیفی دهها سال است مورد بحث است اما محقق نشده است، گفت: «سازمان پژوهش باید تک تالیفی کتاب درسی را رها کند و بر چندتالیفی کتب نظارت کند.»

مهرمحمدی ادامه داد: «ایده آل آن است که سازمان پژوهش وظیفه حاکمیتی اش که برنامه ریزی درسی است را انجام دهد. چشم ها را بشوییم و بار دیگر ببینیم. تک تالیفی برای سیستم ما سم است. باید امکان دهیم که دیگران هم وارد شده و در تالیف کتب درسی مشارکت داشته باشند. می شود در مقیاس کوچک چندتالیفی را در برخی درس ها انجام داد. چابک سازی باید در سازمان پژوهش صورت گیرد.»