محمدرضا دهداری  پور - شهردار منطقه 6 در گفتگو با خبرگزاری برنا، در خصوص  تغییرات مدیریتی  در منطقه شش با تاکید بر توجه به سه فاکتور کارآمدی، رضایت مندی شهرو ندان و پاکدستی در انتصابات منطقه شش گفت: «جهت گیری مدیریت شهری در منطقه شش توجه ویژه به میزان رضایت شهروندان از مجموعه های مدیریتی و اجرایی است و هر تغییری در این چارچوب ارزیابی خواهد شد.»

دهداری پور خاطر نشان کرد: «تغییرات مدیریتی  اخیر بر اساس پایش اولیه  ازعملکرد  واحدها و پس از  استعلام از رده های ستادی شهرداری و به دلیل  نیاز به ارتقاء جایگاه حوزه ها  در بین مناطق 22 گانه برای خدمت رسانی به شهروندان و همچنین رسیدن به سطح قابل قبول تری از رضایت مندی ارباب رجوع با  توجه به نظر دستگاههای نظارتی انجام شده است.»

وی تأکید کرد: «جابجایی های انجام شده در ضمن اینکه در چارچوب بخشنامه شهردارتهران و با انجام استعلامات مربوطه انجام شده  حوزه هایی را که در امر خدمت رسانی به شهروندان موفق تر بود اند را شامل نشده است.»  

شهردار منطقه 6  گفت: «تغییرات مدیریتی در شرایط عادی و پس از یک دوره 5 ساله مدیریتی  ضمن اینکه می تواند زمینه را برای بروز و ظهور افکارو ایده های جدید و چر خش نخبگان فراهم کند  به مثابه تزریق خون تازه ای بر پیکره سازمان خواهد بود.»