به گزارش برنا، انتظامی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت:تعدادی از دستگاهها در پاسخگویی به درخواست های مردم در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ضعیف عمل می کنند .مهلت قانونی پاسخ درست و‌کامل به درخواست های مردم برای دسترسی به اطلاعات ۱۰ روز است. از رؤسای  دستگاهها انتظار داریم در صورتی که نمایندگانی که برای این کار معرفی کرده اند، بی تفاوت هستند یا پاسخ بی ربط و ناقص می دهند واکنش نشان دهند.

 

لازم به یادآوری است وضعیت مقایسه ای عملکرد ۴۹۰ مؤسسه عمومی از ۳ قوه که تاکنون به این سامانه پیوسته اند با شاخص هایی نظیر تعداد درخواست، درصد پاسخگویی و تعداد شکایت ها بصورت بر خط در نشانی foia.iran.gov.ir قابل مشاهده است.