آیین رونمایی از اپلیکیشن مرکز خدمات رفاهی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران ، امروز سه شنبه 15 آبان ماه با حضور معاونین شهردار ، مدیران سازمان بازنشستگی در مرکز خدمات رفاهی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران برگزار شد .