به گزارش گروه اجتماعی برنا ،  نتیجه ارزیابی عملکرد نیمه نخست سال 1397 معاونت فنی و عمرانی که توسط سامانه نظارت همگانی 1888 انجام شده است، نشان می دهد مصادیق گلایه مندی شهروندان در موضوعاتی از قبیل روکش آسفالت معابر و لکه گیری نشست آسفالت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

بر این اساس امتیاز معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران براساس شاخص هایی همچون کمیت و کیفیت رسیدگی به پیام های شهروندان و نیز تغییر سهم مصادیق گلایه مندی 1/81 بوده است که در رتبه خوب قرار می گیرد. در میان نهادهای تابعه معاونت فنی و عمرانی، امتیاز عملکرد سازمان مهندسی و عمران شهر تهران 1/87 است که جزو رتبه های خوب به شمار می آید. همچنین شرکت یادمان سازه موفق شده است در هر 3 شاخص کمیت رسیدگی، کیفیت رسیدگی و تغییر سهم مصادیق گلایه مندی امتیاز 100 را کسب کند. تعداد پیام های گلایه آمیز شهروندان در رابطه با روکش آسفالت پل های سواره رو شهر تهران و نیاز به لکه گیری نشست آسفالت پل ها که در زمره مسئولیت های شرکت یادمان سازه قرار دارد، نسبت به سال گذشته کاهشی محسوس داشته است.