هفتمین دوره ، 10 روز با عکاسان از 14 الی 23 آذر ماه در خانه هنرمندان در حال برگزاری می باشد .