به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا؛  لزوم بازنگری در طرح تفصیلی و طرح جامع از سوی متخصصین  مورد تاکید قرار دارد که در این خصوص پیشنهادات زیادی از سوی متولیان امر مدیریت شهری برای درج اصلاحات ارائه می شود که در این رابطه نیز علی اعطا؛ رئیس کمیته معماری و طرح های شهری به لزوم توجه به بحث TOD تاکید کرد. اما TOD چیست و چه آثاری در پی دارد.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به لزوم بازنگری در طرح تفصیلی به خبرنگار برنا گفت:  یکی از اصلاحات لازم در طرح های شهری که نیاز است لحاظ شود توجه به بحث TOD  در طرح تفصیلی است.

اعطا در توضیح این پیشنهاد افزود:  بدین معنا که مبنای توزیع تراکم در شهر بر اساس حمل و نقل عمومی باشد و بر مبنای اینکه ایستگاه های مترو و ایستگاه های تقاطعی در کدام نقاط هستند بتوانیم توزیع بیشتری از تراکم را داشته باشیم و در نقاطی که دسترسی کمتری به ایستگاه های مترو وجود دارد تراکم را کمتر کنیم.

رئیس کمیته معماری و طرح های شهری در تشریح وضعیت موجود اظهار کرد: در حال حاضر در طرح های توسعه شهری صرفا خط هایی به عنوان خطوط مترو دیده شده است و نقاط ایستگاهی را نیز لحاظ کرده اند ولی تاثیر این ها در بافت شهری خیلی لحاظ نشده است.

وی با ارائه پیشنهادی عنوان کرد: وقتی بنا است طرح تفصیلی بازنگری شود یکی از رویکردها در بازنگری این است که TOD محور باشد بدین منظور مبنای توزیع تراکم مان در شهر بر اساس محل قرار گیری ایستگاه های تقاطعی و خطوط مترو خواهد بود و برنامه ریزی برای آینده شهر بر اساس خطوط آینده مترو و البته سایر حالت های حمل و نقل است که البته مترو جایگاه اصلی را دارد.