به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا: کلیات آیین نامه اجرایی شورایاری ها با ۱۷ رای موافق به تصویب شورای شهر تهران رسید.

مقرر است انتخابات شورایاران تا پایان خرداد ماه سال جاری بعد از ۴ سال برگزار شود.