به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ حتما باید سیاست های حمایتی از کودکان کار را با جدیت تدوین و اجرا کرد (که سازمان بهزیستی کشور در این خصوص اقدامات متعددی را در حال اجرا دارد) چرا که این کودکان در معرض آسیب های جدی تری هستند ، اما نباید فراموش کرد که مهمترین اقدام برای مقابله با کارکودک این است که ماشین تولید کننده کار کودک متوقف شود. عواملی نظیر : فقر ، خشونت ، آسیب های خانواده ، مهاجرت ، شهرنشینی و بحران های اقتصادی . 

تفاهم نظری و هماهنگی اجرایی دو عامل کلیدی برای موفقیت سیاست های معطوف به کنترل و کاهش کودکان کار هستند که باید اذعان کنیم در هردوی این موارد نیازمند هماهنگى ها وتلاش هاى جدی تری از سوى همه قواست . باید همه دستگاه های مسئول با رویکردی واحد و متفاهم با پدیده کارکودکان روبرو شوند . نباید کودکان کار را تنها یک تهدید براى جامعه تلقی کرد بلکه باید این کودکان را بعنوان انسانهایى که داراى حقوق مسلم شهروندی تضییع شده هستند و حق شهروندی آنها مورد تعرض قرار گرفته است به آنها نگریست . رویکرد عائله محوری به آسیب دیدگان اجتماعی که کودکان کار یکی از مصادیق آنها هستند باید در تمام در دستگاه ها و نهادهای مسئول نهادینه شود. در کنار ایجاد تقویت و تجهیز ساختارهای حمایتی آموزشی ، پرورشی ، مشاوره ای و پرهیز از موازی کاری و برخورد قهری باید با ارتقاء عملکرد نهادهای نظارتی و امنیتی مبارزه با آندسته از باندهایی که کار کودکان را دستاویز منافع خود قرار داده اند نیز برخورد شود. 

کودکان حق دارند از استانداردهای مطلوب زندگی برخوردار باشند و لذا سرمایه گذاری برای توسعه جامعه به این معنی است که بر روی مهمترین سرمایه آن یعنی سرمایه انسانی و به گونه ای بسیار ویژه بر روی کودکان سرمایه گذارى کنیم . 

همواره تاکید کرده ام ، که صدای رساى فقرا و گروه های خاموش خواهم بود . اشاره کردم که هم گوش شنوا و هم شنونده همراه و همدل برای اقشار آسیب پذیر و فقرا خواهم بود. همراه با آنها و با گفتگو و شنود با این عزیزان مسایل و مشکلات آنها را احصاء و پیگیری خواهم کرد. در همین چارچوب هم بود که همزمان با روزجهانی کار کودک با کودکان کاری که در مرکز نگهدارى کودکان کار یاسر بهزیستی زندگی می کنند دیدار و گفت و گو کردم . ویژگى خاصى که پدیده کار کودک در ایران را از سایر کشور ها جدا میکند اینست که در قرنطینه ى اولیه در مراکز کودکان کار در مى یابیم که بیش از پنجاه درصد ( برخی آمارها تا هفتاد درصد را بیان می کند )انها را کودکان کار از کشورهاى افغانستان عراق پاکستان بنگلادس وحتى برخى کشورهاى دور دست بخود اختصاص میدهد هر چند توجه به حقوق کودکان ملیت نمى شناسد و یک تعهد در جامعه بشرى است ، اما حضور کودکان کار از حدود پانزده کشور جهان در ایران بر پیچیدگى و در نتیجه ضرورت اتخاذ راههاى متنوع براى مقابله با این پدیده مى افزاید . همکارى وزارت کشور و خارجه در باره کودکان کار مهاجر بعنوان یک پدیده ى جانبى مهم در دستور کار و برنامه عملیاتى ماست . 

گفت و شنودها با گروه های آسیب پذیر ، با فعالین مدنی و با NGO های مرتبط ادامه خواهد داشت ، چرا که به باور اینجانب دوره سیاست گذاری آمرانه به پایان رسیده است و باید برای حل مسائل و آسیب های اجتماعی سیاست گذاری مشارکتی داشته باشیم . بیان این مطالب بویژه با این هدف می باشد که رویکرد وزیر تعاون کارورفاه اجتماعی در مواجه با مسائل اجتماعی صریح و شفاف در حوزه عمومی بیان شود . حضور و همراهی فعالان حقوق کودکان ، نخبگان و پژوهش گران در کنار سیاستمداران ، فعالیت به دور از حاشیه نهادهای مدنی ، آگاهی بخشی به جامعه توسط نهادهای مدنی ، تلاش خیریه ها و اگاهی بخشی به جامعه در کنار انسجام و هماهنگی نهادهای مسئول می تواند مسیری روشن برای مقابله با کارکودک را تضمین کند. 

نکته آخر اینکه ما وظیفه داریم شرایطی فراهم کنیم که کودکان به جای کار در محیط های نامناسب به سمت تحقق رویاهایشان گام بردارند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: