به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ محمدرضا میرزایی روز یکشنبه درباره ارائه خدمات سطح یک سلامت افزود: سازمان بیمه سلامت از سال گذشته در راستای توجه به خدمات سطح یک سلامت، دفتر خدمات عمومی سلامت را ایجاد کرد که وظیفه این دفتر در سه حوزه همکاری و مشارکت در اجرای برنامه پزشکی خانواده شهری، اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در دو استان مازندران و فارس و موضوع آموزش و پیشگیری و توانمندسازی جامعه تعریف شده است.

وی ادامه داد: در دو استان مازندران و فارس حدود چهار میلیون نفر در قالب برنامه پزشکی خانواده شهری خدمات سلامت را دریافت می‌کنند.

میرزایی بیان کرد: دفتر خدمات عمومی سلامت سازمان بیمه سلامت از سال گذشته وضعیت موجود استان‌ها و هزینه عملکرد را تحلیل و بررسی کرده و برنامه عملیاتی برای سال ۹۸ تعریف کرد. در این زمینه پایش‌ها و ارزیابی عملکرد در سطح ستاد انجام می‌شود.

مدیرکل دفتر مدیریت خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت اظهار داشت: در حال حاضر در برنامه پزشکی خانواده روستایی ۴ هزار مرکز مجری داریم و این یعنی هر ماه باید چهار هزار پایش در سراسر کشور انجام و نتایج آن در سامانه پزشکی خانواده روستایی ثبت شود تا برای محاسبات ماهانه و فصلی مورد استفاده قرار بگیرد.