به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ مدیر ملی طرح حفاظت از تالابهای ایران با اشاره به نقش سازمانهای مردم نهاد و جوامع محلی در مدیریت تالابها گفت: بایستی نقش سازمانهای مردم نهاد و جوامع مدنی در مدیریت تالابها را به رسمیت بشناسیم و از فرصت نمایندگی این نهادها در کمیته های حفاظت از تالابها استفاده شود.

علی ارواحی افزود: از مهمترین نقش هایی است که می توان در مدیریت یکپارچه تالابها برای سمن ها متصور شد نقش نمایندگی سازمانهای مردم نهاد و جوامع مدنی در اجرای برنامه های مدیریت تالابها است.

 وی تصریح کرد: اغلب مسئولیت هایی که بر عهده جوامع محلی گذاشته شده با کیفیت بهتر، زمان کوتاهتر و هزینه کمتر به انجام رسیده و بارها نوع آوری و خلاقیت را در بین جوامع محلی و سازمانهای مردم نهاد تجربه کردیم و در حل بسیاری از گره‌های مدیریتی موثر بوده اند.

وی افزود: نقش دیگری که برای سازمانهای مردم نهاد و جوامع محلی در مدیریت تالابها میتوان قائل شد، نقش آنها در تسریع و تسهیل فرآیند برنامه ریزی مدیریتی است و می توانند کمک شایان توجهی در تسهیل فرآیند مطالعه، اجرا، پایش و ارزیابی برنامه های مدیریت تالابها داشته باشند.

ارواحی در خصوص مطالبه‌گری اجتماعی سازمانهای مردم نهاد و جوامع محلی اظهار داشت: همراه کردن مردم و جوامع محلی در هر برنامه و طرحی، مسئولین را از لحاظ ضمانت اجرایی و تامین منابع مالی به پیگیری بیشتر ترغیب می‌کند.

وی در ادامه بیان کرد: همکاری و هم افزایی سازمانهای مردم نهاد و جوامع مدنی و نمایندگان آنها در کمیته های مدیریت تالابها می تواند به مدیریت تالاب ها کمک کند.

وی با اشاره به نقش سازمانی و دبیرخانه‌ای سازمان حفاظت محیط زیست و ادارات کل استانی در بحت مدیریت تالابها گفت: بایستی در سطح ملی و استانی همکاری، هم افزایی و تعامل موثر بین جوامع محلی و نمایندگان آنها با دبیرخانه تالاب ها وجود داشته باشد.

ارواحی تصریح کرد: برای اینکه نقش سمن ها بدرستی اعمال شود لازم است جایگاه و نقش سمن ها و جوامع محلی تقویت، تثبیت و به رسمیت شناخته شوند و از نقش و کارکرد آنها حمایت و توان افزایی آنها در دستور کار قرار گیرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: