به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ در طول چند دهه گذشته موضوع اشتغال به یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین موضوعات تاثیرگذار در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیرهای کلان کشور تبدیل شده است. در این بین به دلیل آنکه اشتغال دارای ابعاد گسترده‌ای بوده، زنان به لحاظ اشتغال آسیب‌پذیری بیشتری داشته‌اند.

در حال حاضر سهم اشتغال زنان در اغلب کشورهای در حال توسعه کمتر از مردان است این در حالی است که شکاف جنسیتی اشتغال در کشورهای توسعه یافته کمتر است. به تردید اشتغال مزد و حقوق‌بگیری می‌تواند تصویر روشن‌تری از اشتغال رسمی در کشور را ارائه کند.

منظور از مزد و حقوق بگیر، مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی، تعاونی و عمومی است و غیر مزد و حقوق بگیر در برگیرنده کارفرما، کارکن مستقل و کارکن فامیلی بدون مزد است.

بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، بررسیهای انجام شده از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در ارتباط با اشتغال مزد و حقوق بگیری در ایران نشان می‌دهد طی سال 1397 حدود 53.9 درصد از کل شاغلان مزد و حقوق بگیر (مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی، تعاونی و عمومی) و حدود 46.1 درصد غیر مزد و حقوق بگیر (کارفرما، کارکن مستقل و کارکن فامیلی بدون مزد) بوده‌اند.

اگرچه تعداد شاغلان و به تبع آن مزد و حقوق بگیران طی سالهای 1395 تا 1397رو به افزایش بوده ولی سهم شاغلان مزد و حقوق بگیر، طی دوره مذکور رو به کاهش است که این امر می‌تواند بیانگر کم شدن گرایش به اشتغال مزد و حقوق بگیری به ویژه در مردان باشد.

این گزارش حاکی از آن است که در طول سالهای 1395 تا 1397، سهم اشتغال مزد و حقوق بگیری زنان از 55.5 درصد به 56 درصد رسیده این در حالی است که سهم خود اشتغالی میان شاغلان مرد از 45.1 درصد به 46.6 درصد افزایش پیدا کرده است.

به ازای هر زن 4 مرد در کشور مزد و حقوق بگیر هستند

با نگاه به نسبت جنسی مزد بگیری می‌توان اینطور برداشت کرد که نسبت جنسی مزد و حقوق بگیری در سال گذشته 427 بوده و به ازای هر زن نزدیک به چهار مرد در کشور مزد و حقوق بگیر هستند. نتایج این گزارش بیانگر آن است که مردان و زنان دسترسی نابرابری به مشاغل مزد و حقوق بگیری دارند به نحوی که طی سال گذشته مردان 81 درصد و زنان تنها 19 درصد از تمام مشاغل مزد و حقوق بگیری را اشغال کرده‌اند.

نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار ایران از وضعیت نیروی کار نشان می‌دهد که در بهار امسال از مجموع 27 میلیون و 339 هزار و 431 نفر جمعیت فعال کشور، 24 میلیون و 382 هزار و 744 نفر شاغل و 2 میلیون و 956 هزار و 687 نفر بیکار بوده‌اند.

در حالی که تعداد شاغلان مرد در بهار امسال، 19 میلیون و 919 هزار و 885 نفر بوده، تعداد شاغلان زن به چهار میلیون و 462 هزار و 858 نفر رسیده است. به موجب این گزارش، 932 هزار و 881 نفر از جمعیت بیکار کشور در بهار 98 را زنان و دو میلیون و 23 هزار 806 نفر را مردان تشکیل داده‌اند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: