در حال حاضر شرکت کنترل و کیفیت هوای تهران شاخص آلودگی شهر را 146 گزارش کرده است. بین 101 تا 150 چنین شاخص آلودگی برای گروه حساس ناسالم تشخیص داده می شود. میانگین شاخص کیفیت هوا در 12 ساعت گذشته (با تاکید بیشتر بر روی سه ساعت آخر در شرایط جوی متغیر) برای میانگین کل ایستگاه ها می باشد . افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند. البته با توجه به اینکه امروز تمامی مدارس و دانشگاه ها در تهران تعطیل شده است و با توجه به کاهش عبور و مرور ، امید است در ساعت های آتی شاخص آلودگی هوای تهران کاهش یابد . این عکسها مربوط به خیابان مجاهدین اسلام و میدان شهدای تهران می باشد .

لینک کوتاه خبر