محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در توئیتر خود نوشت:

 اینکه آقای قالیباف می گویند ۱۲ سال مترو در اختیار ایشان بود و ۲۰۰ کیلومتر مترو ساختند، آن زمان هم من مدیرعامل مترو بودم و فقط دو سال در دوره مدیریت ایشان، من مدیر عامل نبودم که اقدامات آن دوره نیز، باز هم تداوم کار و برنامه های پیش بود.

IMG_20191208_204603_803

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: