روز ساعت دما باد وضعیت جوی
دوشنبه

 

۴°
۶°
۱۲:۳۰
 • ۶°
 • آرام
 • 0m/s
 • جنوب-جنوب غربی
 • ابری
۱۸:۳۰
 • ۴°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شمال-شمال غربی
 • ابری
سه شنبه

 

۰°
۶°
۰۰:۳۰
 • ۲°
 • آرام
 • 0m/s
 • شمال-شمال شرقی
 • نیمه ابری
۰۶:۳۰
 • ۰°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • شمال
 • آسمان صاف
۱۲:۳۰
 • ۶°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • جنوب غربی
 • آرام
۱۸:۳۰
 • ۳°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شمال-شمال شرقی
 • آسمان صاف
چهارشنبه

 

-۱°
۷°
۰۰:۳۰
 • -۱°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شمال شرقی
 • آسمان صاف
۰۶:۳۰
 • -۱°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شمال شرقی
 • آرام
۱۲:۳۰
 • ۶°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • جنوب-جنوب شرقی
 • آسمان صاف
۱۵:۳۰
 • ۷°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • جنوب شرقی
 • آسمان صاف
پنجشنبه

 

-۱°
۷°
۰۳:۳۰
 • -۱°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شمال شرقی
 • آسمان صاف
۰۹:۳۰
 • ۴°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • شرق-جنوب شرقی
 • آرام
۱۵:۳۰
 • ۷°
 • آرام
 • 0m/s
 • جنوب شرقی
 • نیمه ابری
۲۱:۳۰
 • ۰°
 • نسیم ملایم
 • ۳m/s
 • شمال-شمال شرقی
 • آرام
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: